Nasza działalność

Wspieranie kardiochirurgii oraz specjalności pokrewnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze w szczególnym uwzględnieniem oddziałów kardiochirurgii województwa pomorskiego

Wspieranie dziedzin pokrewnych skupiających się na leczeniu schorzeń układu sercowo-naczyniowego

Wspieranie działalności rehabilitacyjnej

Wspieranie opieki psychologicznej nad chorymi po przebytych operacjach kardiochirurgicznych

Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci, rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wspieranie promocji i organizacji wolontariatu

Wspieranie ekologii i ochrony zwierzat, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wspieranie działalności charytatywnej, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dz. u. z 2016 r. poz. 1638)

Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwo i ochrona ludnosci

Wspieranie działalności wspomagajacej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Wspieranie i upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagajace rozwój demokracji, udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomosci prawnej społeczenstwa

Realizacja pozostałych celów społecznie i gospodarczo użytecznych zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej przy uwzglednieniu pozostałych celów fundacji